Świadczone usługi

Usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych

 

  • badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych,
  • przegląd ksiąg rachunkowych

 

Usługi w zakresie rachunkowości

 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • bieżące doradztwo księgowe,
  • księgowość płacowa,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych.

 

Inne usługi

 

  • sporządzanie niezależnych opinii (ekspertyz) dotyczących:

– przekształceń, podziału i połączenia jednostek gospodarczych zgodnie z kodeksem

spółek handlowych,

– wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa,

– prawidłowości sporządzania i rozliczania inwentaryzacji,

– oceny systemu rachunkowości,

– oceny systemu kontroli wewnętrznej,

  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości.